Načítám


1. Návštěva na místě

Je nezbytně nutná

 • Zákazník si přímo určí místo, kde chce studnu mít.
 • Dále vyhodnotím přístup k označenému místu technikou, tak aby se neponičila vegetace, záhony, chodníky, trávník, stromky aj. popřípadě dohodnu se zákazníkem korekci jeho představy o umístění. Aby nebylo nutno dělat zbytečné výkopové práce, je potřeba zohlednit budoucí napojení na dům, závlahové systémy, bazény aj.
 • Vyhodnotím druh podloží pod pozemkem, jeho strukturu, hydrogeologické vlastnosti a výškovou pozici pozemku. Na základě těchto skutečností provedu odhad hloubky hladiny vody v podloží. Zákazník se tak rovnou dozví celkovou hloubku studny, a tím i konečnou cenu za studnu.
 • S ohledem na strukturu podloží určím použití vrtného systému (rotačně příklepový, rotačně přítlakový, propažovací) a doporučím vhodný průměr studny spolu s kvalitou a průměrem konečného vystrojení.
 • Domluvit si termín realizace.

 

2. Legislativní postup

Postup č.1

 1. Žádost o stavební povolení a územní rozhodnutí. Nutno doložit hydrogeologický posudek a projekt studny.
 2. Zhotovení vrtu ( vrtaná studna)
 3. Zhotovení zhlaví (šachty)
 4. Kolaudace
 

Tento postup je většinou zdlouhavý, protože někteří úřadníci mají na svá vyjádření, rozhodování a zkoumání velmi mnoho času (někdy i jeden rok)

Postup č.2

 1. Vypracování projektu průzkumných prací (vypracuje hydrogeolog a provede příslušná ohlášení)
 2. Vypracování projektu studny (projektant)
 3. Souhlas vodoprávního úřadu
 4. Zhotovení vrtu a vypracování předávacího protokolu
 5. Vypracování závěrečné zprávy k projektu průzkumných prací (hydrogeolog)
 6. Žádost stavebníka o vydání stavebního a územního rozhodnutí.
 7. Vybudování šachty a montáž čerpací techniky
 8. Kolaudace

Tento postup je nejrychlejší. Projekty, hydrogeologické posudky, protokoly - zajistím.

 

3. Vypracování dokumentace hydrogeologem

Zákazník obdrží kontakt na spolupracujícího, objektivního a spolehlivého hydrogeologa, který vypracuje hydrogeologický posudek a projektovou dokumentaci.

 

4. Vrtání studny

Vrtné práce zrealizuji ve většině případů během jednoho dne.

 • Preferuji přítomnost zákazníka během prací, protože zákazník přímo vidí postup těchto prací, má přehled o počtu vyvrtaných metrů, sleduje přípravu a montáž výpažnic, vidí, že souhlasí hloubka vrtu s počtem vypažených metrů, vrt je vyčištěn atd.
 • Celý tento proces je transparentní a zákazník přímo vidí, za jakou práci bude platit.
 • Vydatnost studny musí být minimálně 1000 litrů za 24 hodin. Tento údaj se opírá o normu.
 • Veškeré vrtné práce si provádím sám. Mám tak svou práci spolu se zákazníkem pod kontrolou.

5. Čerpací zkouška

Čerpací zkouška je provedena po dokončení vrtných prací a vyčištění vrtu. Zákazník přímo vidí vydatnost studny a kvalitu vody. Tyto důležité údaje jsou rozhodující pro pozdější výběr čerpadla.

6. Potvrzení

Zákazník obdrží protokol o provedení průzkumného vrtu - studny vč. čerpací zkoušky.

 

7. Návod k obsluze vrtu

 

Zákazník obdrží návod k obsluze vrtu. Zde je přesně popsáno, jak vrt nainstalovat a obsluhovat. Dobře fungující vrt musí také dobře spolupracovat s nainstalovanou technikou. Toto je základ úspěšně a dlouhodobě fungující studny.

 

8. Zhotovení zhlaví vrtu - provádíme
Vyrábíme také ocelová pojezdová víka se zateplením na studny všech rozměrů. Na přání i se zamykáním.

 

Konstrukci zhlaví vrtu je možné přízpůsobit potřebám zákazníka z hlediska umístění, velikosti, nosnosti, ceně aj. Vrt je možno bez problému umístit například do vjezdu ke garáži, pod zámkovou dlažbu, do chodníku atd. Po dohodě se zákazníkem je možné tyto práce kompletně zrealizovat. Ukázky najdete zde.

Práce obsahují:

 1. Vybagrování šachty, případně přípojky do domu.
 2. Usazení šachty nebo skruží.
 3. Dotěsnění vrtu a zabetonování dna šachty.
 4. Obsyp šachty.
 5. Propojovací a doplňkové výkopy, průrazy do zdí.

 

9. Montáž čerpací techniky - provádíme
Můžete kontaktovat pana ing. Zelenku www.studny-sachty.cz

Každá studna je v podstatě originál, protože je vyvrtaná v různých typech podloží. Čerpadlo je nutné vybrat podle tří rozhodujících ukazatelů:

 • konstrukce čerpadla (vřetenové, šnekové, vibrační aj.),podle daného typu podloží
 • podle průtoku (nutno nadimenzovat na výkon studny l/s, l/h)
 • podle výtlaku (hloubka studny, hladina vody atd.)

 

10. Rozbor vody

Zákazník si může zvolit rozsah rozboru vody podle individuálních požadavků a ceny. Rozsah zkoušky je možné doporučit na základě zátěže dané lokality. Vzorky vody lze odebrat po dočištění a zastabilizování studny. Toto má opět přímou souvislost s typem a vlastnostmi daného podloží.

 

11. Domácí úpravny vod

Na základě podrobného rozboru vody je možné sestavit certifikovanou domácí úpravnu, která produkuje pitnou vodu.

Kontakt

 

Nejsnadněji se k mně dostanete po dálnici D8, sjezd na Kralupy nad Vltavou.
Více na přiložené mapě.